Η λειτουργία της Μονάδας βασίζεται στις
αρχές της Κοινοτικής Ψυχιατρικής της
οποίας κύρια χαρακτηριστικά είναι:

  • Η πρόληψη
  • Η παροχή υπηρεσιών στην κοινότητα
  • Η συνεργασία με τοπικούς φορείς όπως:

 
Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σύλλογοι (Γονέων, μορφωτικοί, αθλητικοί κλπ)
Εκπαιδευτικοί οργανισμοί, σχολεία
Εκκλησιαστικοί φορείς
Φορείς της Υγείας (Κέντρα Υγείας,
Περιφερειακά Ιατρεία κλπ)